زشت باشد دیبقى و دیبا

که بود بر عروس نازیبا

ناچار او را به عقد ازدواج نا بینایى در آورند، در آن عصر حکیمى از سر اندیب (جزیره سیلان ) هند آمده بود و بر اثر مهارت در درمان ، چشم نابینا را بینا مى کرد، به آن دانشمند گفتند: ((چرا دامادت را نزد آن حکیم نمى برى تا با درمان چشمانش ، دیدگان را بینا کند؟ ))

دانشمند پاسخ داد: ((مى ترسم او بینا شود و دخترم را طلاق دهد، زنى که زشت رو است ، شوهر نابینا براى او بهتر از بینا است ! ))

این خبر را به اشتراک بگذارید :