تو بر بندگان مه رویى

با غلامان یاسمن بویى

من فتاده به دست شاگردان

به سفر پایبند و سر گردان

پرده در پاسخ پرچم گفت : علت این است که تو بلندپرواز هستى ولى من فروتن .

گفت : من سر بر آستان دارم

نه تو چو سر به آسمان دارم

هر که بیهوده گردن افرازد

خویشتن را به گردن اندازد

این خبر را به اشتراک بگذارید :