ابوهریره (یکى از اصحاب پیامبر اسلام ) هر روز به محضر رسول خدا صلى الله علیه و آله مى رسید. پیامبر صلى الله علیه و آله به او فرمود:

یا ابا هریره زرنى غبا، تزدد حبا:

اى ابو هریره ! یک روز در میان به دیدار من بیا، تا بر دستى تو بیفزاید.

هر روز میا تا محبت زیاد گردد.

از صاحبدلى پرسیدند: ((خورشید با اینکه آن همه خوب است ، نشنیده ام که کسى او را به دوستى گرفته باشد و عاشق و شیفته او گردد، چرا؟

صاحبدل در پاسخ گفت : براى اینکه خورشید را هر روز مى توان دید مگر در زمستان که بر اثر غیبت در پشت ابرها محبوب است .

به دیدار مردم شدن عیب نیست

ولیکن نه چندان که گویند: بس

اگر خویشتن را ملامت کنى

ملامت نباید شنیدن ز کس

این خبر را به اشتراک بگذارید :