گویند: عابدى یک شب ده من غذا خورد و تا سحر یک ختم قرآن در نماز قرائت نمود.

صاحبدلى این حکایت را شنید و گفت : ((اگر آن عابد نصف نانى مى خورد و مى خوابید، مقامش در نزد خدا برتر بود. (زیرا کیفیت قرائت مهم است نه کمیت آن . ))

اندرون از طعام خالى دار

تا در او نور معرفت بینى

تهى از حکمتى به علت آن

که پرى از طعام تا بینى

این خبر را به اشتراک بگذارید :