پادشاهى یکى از پارسایان را دید و پرسید: ((آیا هیچ از ما یاد مى کنى ؟ ))

پارسا پاسخ داد: ((آرى آن هنگام که خدا را فراموش مى کنم .))

هر سو دود آن کس ز بر خویش براند

و آنرا که بخواند به در کس نداواند

این خبر را به اشتراک بگذارید :