عبدالقادر گیلانى را در کنار کعبه دیدند، صورتش را بر روى ریگ زمین نهاده بود و چنین مى گفت :

خدایا! مرا ببخش و اگر سزاوار عذاب هستم ، مرا در قیامت نابینا محشور کن تا در برابر نیکان شرمسار نگردم .

روى بر خاک عجز مى گویم

هر سحرگه که باد مى آید

اى که هرگز فراموشت نکنم

هیچت از بنده یاد مى آید؟

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :