از این رو هارون غلام سیاهى به نام خصیب داشت که بسیار نادان بود، او را طلبید و فرمانروایى کشور مصر را به او بخشید.

گویند: آن غلام سیاه به قدرى کودن بود که گروهى از کشاورزان مصر نزد او آمدند و گفتند: ((پنبه کاشته بودیم ، باران بى وقت آمد و همه آن پنبه ها تلف و نابود شدند.))

غلام سیاه در پاسخ گفت : ((مى خواستید پشم بکارید!))

اگر دانش به روزى در فزودى

ز نادان تنگ روزى تر نبودى

به نادانان چنان روزى رساند

که دانا اندر آن عاجز بماند

بخت و دولت به کاردانى نیست

جز بتاءیید آسمانى نیست

او فتاده است در جهان بسیار

بى تمیز ارجمند و عاقل خوار

کیمیاگر به غصه مرده و رنج

ابله اندر خرابه یافته گنج

این خبر را به اشتراک بگذارید :