شخصى نزد انوشیروان (شاه معروف ساسانى )آمد و گفت : ((مژده باد به تو که خداوند فلان دشمن تو را از میان برداشت و هلاک کرد.))

انوشیروان به او گفت : ((اگر خدا او را از میان برد، آیا مرا باقى مى گذارد؟))

اگر بمرد عدو جاى شادمانى نیست

که زندگانى ما نیز جاودانى نیست

این خبر را به اشتراک بگذارید :