همه کارمندان در خلاصى و نجات او سعى مى کردند و ماءمورین زندان ، نسبت به او مهربانى مى نمودند و بزرگان مملکت به سپاسگزارى از نیکیهاى او زبان گشودند. به این ترتیب همه به عنوان حقشناسى ، ذکر خیر او مى نمودند، تا اینکه شاه او را بخشید و آزاد کرد. یکى از صاحبدلان (اهل باطن ) از این ماجرا آگاه شد و گفت :

تا دل دوستان به دست آرى

بوستان پدر فروخته به

پختن دیگ نیکخواهان را

هر چه رخت سر است سوخته به

با بداندیش هم نکویى کن

دهن سگ به لقمه دوخته به

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :