بوذرجمهر در پاسخ گفت : از آنجا که نتیجه کارها و راءى ها روشن نیست و در مشیت و خواست الهى است و معلوم نیست که آیا نتیجه ، خوب است یا بد، بنابراین موافقت با راءى شاه بهتر است ، زیرا اگر نتیجه آن بد شد، به خاطر پیروزى از شاه ، از سرزنش او ایمن باشم :

خلاف راءى سلطان راءى جستن

به خون خویش باشد دست شستن

اگر خود روز را گوید: شب است این

بباید گفتن ، آنک ماه و پروین

این خبر را به اشتراک بگذارید :