۵۵ دایرکتوری جهت ثبت سایت

در ادامه ابتدا نام سرویس سپس آدرس صفحه اصلی، لوگوی سایت و در چهارمین قسمت لینک ثبت سایت یا فید (rss) را قرار داده ام. در پایان مطلب هم لینک سایت منبع انگلیسی را قرار داده ام که اگر علاقمند به دانستن بیشتر در این زمینه بودید به آن مراجعه کنید.

Liquida

http://www.liquida.com/

 

Click here to add your blog to Liquida


BlogDirs

http://www.blogdirs.com/

 

Click here to include your blog inside BlogDirs


UBDaily.com

http://directory.ubdaily.com/

 

Click here to add your blog to UBDaily.com


FuelMyBlog

http://fuelmyblog.com/

 

Click here to submit your website to FuelMyBlog


TopBlogging

http://topblogging.com/

 

Click here to add your blog to TopBlogging


BlogRollCenter

http://www.blogrollcenter.com/

 

Click here to submit your blog to BlogRollCenter.


BlogsRanker

http://www.blogsranker.com/

 

Click here to add a website to BlogsRanker


Photo Blog Directory

http://www.photoblogdirectory.net

 

Click here to submit your blog to Photo Blog Directory


Blogs Rater

http://blogsrater.com/

 

Click here to add your blog to Blogs Rater


E-Articles

http://e-articles.info/

 

Click here to submit your articles to E-Articles


Million Blogs Online

http://www.millionblogsonline.com/

 

Click here to submit your blog to Million Blogs Online


PaidDirectory

http://www.paiddirectory.com/

 

Click here to submit your website to PaidDirectory


BlogDirectory.org.uk

http://www.blogdirectory.org.uk/

 

Click here to submit a blog to BlogDirectory.org.uk


Bllogs

http://www.blloggs.com/

 

Click here to add a website to Bllogs


PlanetUSA

http://www.planetusa.us/

 

Click here to add a website to PlanetUSA


LazyBlogDirectory

http://lazyblogdirectory.com/

 

Click here to submit your blog to LazyBlogDirectory


BlogoWogo

http://www.blogowogo.com/

 

Click here to add a to BlogoWogo


Blogs All Over the World

http://www.blogsallovertheworld.com/

 

Click here to submit your blog to Blogs All Over the World


Free RSS and Link Directory

http://www.rss-directory.us/

 

Click here to add a website to Free RSS and Link Directory


Blogoculars

http://www.blogoculars.com/

 

Click here to submit your blog to Blogoculars


Everything Directory for Blogs

http://directory.everything-fine.info/index.php

 

Click here to submit your blog to Everything Directory for Blogs


PuppyURL

http://puppyurl.com/

 

Click here to add a website to PuppyURL


Kahuki

http://www.kahuki.com/

 

Click here to submit your blog to Kahuki


ArticlesXpert

http://www.articlesxpert.com/

 

Click here to submit your articles to ArticlesXpert


Article Directory

http://articledirectory.com/

 

Click here to submit your articles to Article Directory

Posted on January 28, 2011


Blog Toplist

http://www.blogtoplist.com/

 

Click here to submit your blog to Blog Toplist


Malatya

http://www.malatya.us/

 

Click here to submit your blog to Malatya


Fwisp

http://fwisp.com/

 

Click here to submit your articles to Fwisp


FeedoOyoo

http://www.feedooyoo.com/

 

Click here to submit your blog to FeedoOyoo


Society of Socialpreneurs

http://www.societyofsocialpreneurs.com/blogdirectory.html

 

Click here to submit your blog to Society of Socialpreneurs


Search 4 Blog

http://www.search4blog.com/

 

Click here to submit your blog to Search 4 Blog


Wutzle

http://www.wutzle.com/

 

Click here to submit your blog to Wutzle


Delightfulblogs

http://www.delightfulblogs.com/

 

Click here to submit your blog to Delightfulblogs


RSSFeeds.org

http://www.rssfeeds.org/

 

Click here to submit your RSS feed to RSSFeeds.org.


Anatech.NET

http://anatech.net/

 

Click here to submit your RSS feed to Anatech.NET.


AddYourBlog.Com

http://www.addyourblog.com/

 

Click here to submit your blog to AddYourBlog.Com.


EZE

http://www.ezedir.com/

 

Click here to submit your website URL to EZE.


DirectoryBlogs

http://www.directoryblogs.com/

 

Click here to add your blog to DirectoryBlogs.


Quick Blog Directory

http://www.quickblogdirectory.com/

 

Click here to add your blog to Quick Blog Directory.

منبع:

این خبر را به اشتراک بگذارید :