شاه بى انصافى از پارسایى پرسید: کدام عبادت ،بهترین عبادتها است ؟

پارسا گفت : خوابیدن هنگام ظهر براى تو بهترین عبادتهاست تا در آن هنگام به کسى آزار نرسانى .

ظالمى را خفته دیدم نیم روز

گفتم : این فتنه است خوابش برده به

و آنکه خوابش بهتر از بیدارى است

آن چنان بد زندگانى ، مرده ، به

این خبر را به اشتراک بگذارید :