پس از اجرای نمایش سیدمحمد خاتمی با کارگردان و عوامل این نمایش گفت‌وگو کرد و به آنان برای اجرای خوب و موفق نمایش «آقای اشمیت کیه؟» تبریک گفت. 

سید محمد خاتمی این نمایشنامه را از آثار قابل توجه درام‌نویس معاصر «سباستین تیری» معرفی کرد که درصدد تبیین وضعیت انسان درعصرمدرن است و سعی دارد به بازنمایی مسأله‌ی هویت و” سوژه بودن انسان” درعصر پست مدرن بپردازد، موضوعی که همواره در طول تاریخ مطالعات اجتماعی و فلسفی مورد توجه قرار گرفته است.