به گزارش ندای انقلاب در خصوص خارج کردن برخی از اقلام قدیمی و تاریخی کشور توسط جریان انحرافی، سر نخ ها به خانم (آ.آلف) رسیده و نامبرده دستگیر شده و اعترافاتی نیز در این زمینه داشته است.