دادستان شیراز اظهار داشت: پس از شکایت مال باختگان پرونده وی در دادسراهای شیراز تشکیل شد و هم اکنون نیز پس ازگذشت ۲سال بازداشت شده و به ۵۰۰ مورد کلاهبرداری اعتراف کرده است.

مبلغ کلاهبرداری متهم، در این پرونده بیش از ۷۰ میلیارد ریال است. این پرونده در شعبه ۲۰ بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز در جریان رسیدگی است