رئیس اتحادیه کباب، حلیم و غذای سنتی ایران، کمترین گردش مالی این صنف را در سی روز ماه رمضان، نزدیک ۸۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: گردش مالی روزانه این صنف را دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان دانست.