۲- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان انگلستان ـ سال ۲۰۰۹    

جمعیت کشور: بیش از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰

جمعیت مسلمانان: ۱.۶۴۷.۰۰۰

جمعیت شیعیان: ۲۴۷.۰۰۰ – ۱۶۵.۰۰۰

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: ۱۵ – ۱۰ درصد

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :