یکی از رهبران سازمان تروریستی القاعده از کشتار شیعیان عراق با تحریک علمای وهابی عربستان سعودی خبر داد.