سرلشگر “قهرمان منسی” رییس بخش شیمی پدافند هوایی ، سردار “عاکف کریم اف” رییس بخش فرودگاه نظامی و سرگرد “جمال اف نامیک” رییس بخش اداره هیات شخصی نیروهای دفاع و پدافند هوایی ، سه مقام ارتش جمهوری آذربایجان هستند که به دلیل اعتقادات دینی با تنزل درجه رو به رو شده اند.