۳. بهترین بانوان عالمیان عبارتند از : مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم، خدیجه دخت خویلد و فاطمه دخت محمد.

۴. برترین بانوان بهشت عبارتند از: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.

۵. چهار بانو هستند که بانوی بانوان بهشتی اند و آنها عبارتند از: مریم، خدیجه، آسیه و فاطمه.

۶. در میان بانوان عالم تنها چهار بانو به حد اعلای کمال رسیده اند و آنها عبارتند از : مریم ، خدیجه ، آسیه و فاطمه.

۷. خدیجه پیش از همه بانوان عالم، به ایمان به خدا و رسول خدا سبقت گرفت.

نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نکرد

۸. دیگر کجا همانند خدیجه یافت می شود که مرا تصدیق نمود، هنگامی که دیگران تکذیب می کردند، و در پیشرفت دین خدا یار و مددکار من بود و ثروتش را در این راه هزینه کرد.

۹. بهشت به چهار بانو مشتاق است و آنها عبارتند از : مریم، خدیجه، فاطمه و آسیه.

۱۰. خدیجه بهترین امّهات مؤمنین و برترین آنها و بانوی بانوان عالمیان است.

۱۱. محبت خدیجه را خداوند در دل من قرار داده بود.

۱۲. من او را از اعماق دل دوست داشتم.

۱۳. من دوستداران خدیجه را نیز دوست می دارم.

۱۴. هرگز خدای متعال همسری بهتر از خدیجه به من عطا نکرد.

۱۵. نه، هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به جای او جایگزین نکرد.

۱۶. من کارفرمایی ندیدم که نسبت به کارگزارانش از خدیجه بهتر و حق شناس تر باشد.

۱۷. هیج ثروتی همانند مال خدیجه مرا سود نبخشید.

۱۸. خداوند از میان زنان چهار بانو برگزید : مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.

۱۹. خداوند علی، حسن، حسین، حمزه، جعفر، فاطمه، و خدیجه را بر جهانیان برگزید.

۲۰. خطاب به عایشه: از خدیجه اینگونه سخن مگو، او نخستین بانویی بود که به من ایمان آورد، او برای من فرزند آورد و تو محروم شدی.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بحار

تهیه : گروه دین و اندیشه _شکوری