ندانم که چه شد در پس دیوار

به بر عشق دگربار

صدتار تنیدم ز اغیار

….بیا تا به خود آییم

چه کردیم ؟           چه خواندیم ؟     به سوی که راندیم ؟

این چنین مات به تماشای چه ماندیم

…. بیا تا به خود آییم

به بر عشق درآییم

….به سوی خیمه ی دلدار شتابیم و چنین نغمه سراییم :

او در به در ماست ! به خدا منتظر ماست !

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :