سال ها پیش زمانی که برادران “واچفسکی ” با اولین قسمت از سه گانه تخیلی ماتریکس، تماشاگران سینماهای جهان را با نبردهای شخصیت های مجازی انگشت به دهان کردند، کمتر کسی تصور می کرد که در آینده نزدیک بخشی از این پیش بینی آخرالزمانی محقق شود.