در ترجمه این متن از ترجمه آقای سید ابراهیم میر باقری استفاده شده است.