حسن آقاجانی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، افزود: وزارت بهداشت با همه عواملی که در بیمارستان امام به علت کوتاهی باعث رهاسازی دو بیمار این بیمارستان شدند برخورد کرده است و از آنها شکایت کرده است.