به گزارش  آزادی نیوز، سایت لیدر خامنه ای نوشت: بر اساس این شجره نامه نسب آیت الله خامنه ای به واسطه ۳۶ نسل، به امام حسین(ع) می رسد.

امام حسین، امام زین العابدین، علی اصغر،…، سید جواد، سید علی خامنه ای

نام برادران آیت الله خامنه ای: سید هادی خامنه ای، سید محمد خامنه ای

نام فرزندان آیت الله خامنه ای: مصطفی خامنه ای، مجتبی خامنه ای، محسن خامنه ای، میثم خامنه ای، بشری خامنه ای، هدی خامنه ای

نسب آیت الله خامنه ای به حضرت سلطان سید محمد که از سادات حسینی است و با چهار واسطه فرزند امام سجاد می شود می رسد. ایشان به دلیل ظلم و جور عباسیان به مناطق مرکزی ایران و تفرش، آشتیان و فراهان می آیند و از سوی مردم آن مناطق مورد استقبال قرار می گیرند ولی مأموران عباسی در تفرش ایشان را دستگیر و شهید می کنند و هم اکنون مزار ایشان در میقان اراک قرار داد. سید محمد فرزند سید محمدتقی، فرزند سید میرزا علی، فرزند سید میرزا اکبر، فرزند سید فخرالدین از شجره مبارک حضرت سلطان سید محمد است که از تفرش به آذربایجان مسافرت می کنند و در شهر خامنه – ۸۰ کیلومتری شمال غربی تبریز – ساکن می شوند. بعد از وی سید حسین، فرزند سید محمد در خامنه مشغول هدایت و ارشاد مردم می شود و البته به نجف اشرف سفر می کنند و در آنجا به درس و بحث اشتغال می ورزند. ایشان جد حاج سید علی خامنه ای بودند.

عکس بزرگ شجره نامه آیت الله خامنه ای در ادامه می آید: