قسمت سوم (فراماسونری)

قسمت چهارم ( شیطان پرستی)

 

قسمت ۵ (فرقه های ضاله)

 

قسمت ۶ (فرقه های ضاله)

 

قسمت ٧ (دجال و آخرالزمان)