شیخ مفید در کتاب “ارشاد” می فرماید:روایاتی بما رسیده است که متضمن ذکر علامات امام زمان و ظهور قائم است ،و مشتمل بر حوادثی است که پیش از آمدنش واقع می شود و هم آیات و علائمی خواهد بود از جمله:خروج سفیانی، کشته شدن سید حسنی و نزاع بنی عباس بر سر سلطنت دنیوی و گرفتن قرص آفتاب در نیمه ماه رمضان و گرفتن ماه در آخر آن ماه  ،در “بیدا”زمین فرو می رود و یک فرو رفتگی در زمین مغرب و دیگری در مشرق پدید می آید .آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت می ایستد و آفتاب از سمت مغرب طلوع می کند و مردی پاک دل با هفتاد مرد صالح در بیرون کوفه به قتل می رسند.و کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام و خراب شدن دیوار مسجد کوفه و آمدن پرچمهای سیاه از خراسان و خروج مرد یمنی و قیام مردی از اهل مغرب در مصر و تصرف شهر شامات توسط وی و فرود آمدن لشکر ترک در جزیره و رومیان در رمله و طلوع ستاره ای از شرق که مانند ماه می درخشد، آنگاه گرفته شود و کمانی به طوریکه دو سر آن می خواهد به هم برسد و سرخی در آسمان پدید آید و در اطراف آسمان پخش گردد و آتشی دراز در مشرق نمایان می شود و سه روز یا هفت روز در هوا می ماند و عرب از قید ذلت آزاد می گردند و شهرها را تصرف نموده و از فرمان پادشاه عجم بیرون می آیند.اهل مصر حاکم خود را می کشند و شام ویران می شود سه لشکر با پرچمهای مشخص در آنجا به جان هم می افتند ،پرچمهای قیس و عرب به مصر درآیند و پرچم کند بحران می رود و لشکری از جانب مغرب می آید و در خرابه های حیره منزل می کند . پرچمهای سیاه از مشرق به طرف حیره می آیند و شکافی در نهر فرات پدید می آید و آب آن کوچه های کوفه را می گیرد.شصت نفر دروغگو که همه مدعی پیغمبری هستند خواهند آمد و قیام دوازده نفر از نسل ابوطالب که همه ادعای امامت دارند .بستن پلی در بغداد نزدیک محل کرخ ، و برخاستن باد سیاهی در اول روز در بغداد  و هم زلزله ای در آنجا می آید که بسیاری از مردم را در زمین فرو می برد .و ترس بر اهل عراق و مردم بغداد مستولی می شود. و مرگهای سریع آنها را از پای در می آورد . و آفت به جان و مال و محصول آنها می افتد. و ملخ های به موقع و بی موقع می آید و غله و کشت و زرع آنها را می خورد و زراعت آنها تقلیل میابد.دو دسته از مردم عجم به جان هم افتاده ، خون بسیاری در میان آنها ریخته می شود. بردگان از فرمانبرداری آقایان خود سر باز می زنند و ارباب خود را به قتل می رسانند. و بعضی از بدعت گذاران دین از صورت آدمی بیرون می آیند و به صورت میمون و خوک می شوند و بردگان بر شهرهای بزرگ غلبه یابند و صدایی از آسمان می آید به طوریکه تمام ساکنان زمین هر کس با زبان خود آنرا می شنود. و یک صورت و سینه برای مردم در نور آفتاب آشکار می شود . و مردگانی از قبرها بیرون آمده به دنیا بر می گردند و با مردم معاشرت نموده به ملاقات یکدیگر می روند ، آنگاه این علائم با آمدن بیست و چهار باران ختم می شود.سپس زمینهای مرده زنده و سر سبز شده، برکات آن آشکار می گردد و تمام بدبختیها از پیروان حق یعنی شیعیان مهدی (عج) بر طرف می شود. در آن هنگام متوجه می شوند که او از مکه ظهور می کند و برای یاری او به مکه می روند. جنانکه در اخبار آمده است.سپس شیخ مفید می گوید : پاره ای از این وقایع حتمی است که باید واقع شود و پاره ای مشروط به شرایطی است.

 بر گرفته از کتاب “مهدی موعود”،علامه مجلسی،ترجمه علی دوانی،ص ۹۹۶

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :