العمید سلامی: نتوعد الکیان الصهیونی بصواعق مدمره

نائب القائد العام لقوات حرس الثوره الإسلامیه العمید حسین سلامی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :