۳-محل منی همانطور که با شستن پاک می شود ،با زایل کردن و از بین بردن عین منی نیز پاک می شود .

۴-در جماع کردن تا منی نیاید غسل واجب نیست بلکه مستحب است (۱)

۵-در مواقع ضروری مانند جنگ می توان نماز را ترک کرد و بعدا قضای آن را بجا آورد .

۶-می توان با روغن میته بدن را روغن مالی کرد .

۷-از استخوان میته می توان به صورت شانه و مانند آن استفاده کرد .

۸-در مسجد بازی نمودن با وسایل جنگ مانند شمشیر ،و نیزه وشعر خواندن اشکالی ندارد .(۲)

۹-یکی دیگر از فتواهای عجیب بخاری اینست که احکام رضاع بوسیله شیر حیوانات هم ثابت و سبب نشر حرمت می گردد ،که دو طفل از شیر گوسفند یا شیر گاوی مدتی استفاده کنند سبب اخوت و برادری در میان آنها خواهد گردید .

مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی این فتوای بخاریرا از کتاب (کفایه الهدایه )که در فقه حنفی است نقل می کند ،سپس می گوید نشر حرمت در رضاع فرع بر پدر ومادر است ومعنا نمی دهد که حیوانی نسبت به انسانی پدر یا مادر گردد.(۳)

پی نوشت:

۱-صحیح بخاری ج۱ باب غسل ما یصیب من فرج المرئه

۲-مقدمه صحیح بخاری بقلم ابو کمال عبد الغنی عبد الخالق چاپ مکه معظمه ۱۳۷۶.

۳-القول الصراح نسخه خطی .