اقتصاد هم یک علمی است مشخص، این علم، اسلامی یا غیراسلامی ندارد که ما ربطش دهیم به اسلام. بله یک سیستمی هست نظام اقتصادی است در اسلام که این را ما نمی‌توانیم تطبیق‌اش کنیم با علم اقتصادی که امروز هست بگوییم اقتصاد اسلامی.
آرمان: موسوی‌بجنوردی درنشست بررسی نقش بخش خصوصی در فقه اسلامی  گفت:  اقتصاد یک علمی است مانند شیمی. می‌آییم، می‌گوییم شیمی‌اسلامی، فیزیک‌اسلامی.
اقتصاد هم یک علمی است مشخص، این علم، اسلامی یا غیراسلامی ندارد که ما ربطش دهیم به اسلام. بله یک سیستمی هست نظام اقتصادی است در اسلام که این را ما نمی‌توانیم تطبیق‌اش کنیم با علم اقتصادی که امروز هست بگوییم اقتصاد اسلامی. پسوند به آن دهیم به عنوان اقتصاد اسلامی. این را بنده قبول ندارم. اما عده‌ای ممکن است بیایند یک چیزهایی بگویند. اما بنده به عنوان اقتصاد اسلامی این را قبول ندارم.

این خبر را به اشتراک بگذارید :