الهی و ربی من لی غیرک
دیروز می رفتیم و خاکی بودیم امروز ماندیم و خاکستری شدیم …
راستان رفتند تا راستی نرود چپ ها هم راست نرفتند…
از سیم های خار دار گذشتیم اما از زر و سیم های روزگار هرگز …
دیروز تیپ و لشکر می زدیم. امروز مانده ایم چه تیپی بزنیم !!!
دیروز روز فدا شدن بود امروز روز فدایت شوم

این خبر را به اشتراک بگذارید :