آنگاه که گردآمدگان در غدیر خم، چشم بر دهان محمد مصطفى ۶ دوختند تا در جمع یکصدوبیست هزار نفرى خود، سخنانش را بشنوند. نبى اکرم(ص) پس از حمد و ثناى خداوند و دعوت مردم به سوى خاندان گرامى نبوت و چنگ زدن به ریسمان ولایت على بن ابیطالب(ع) فرمودند:
«اى گروه مردمان!
آن نور خداى تبارک و تعالى در من قرار گرفت و پس از آن در وجود على(ع)، آنگاه از او در نسلش تا «قائم المهدى(ع)» که بازگیرنده حق است و جلب کننده همه حقوق ازدست رفته ما.
– «الا و ان خاتم الاوصیاء منا القائم المهدى ».
آگاه باشید که خاتم اوصیاء مهدى قائم(ع) از ماست.
– «الا انه الظاهر على الدین کله ».
آگاه باشید که او بر همه ادیان پیروز مى شود.
– «الا انه المنتقم من الظالمین ».
آگاه باشید که او انتقامگیر از ستمگران است.
– «الا انه فاتح الحصون و هادمها».
آگاه باشید که گشاینده و درهم کوبنده مرزهاست.
«الا انه مدرک بکل ثار لاولیاءالله عز و جل ».
آگاه باشید که او خونخواه همه بندگان صالح خداست.
– «الا انه قاتل کل قبیله من اهل الشرک ».
آگاه باشید که او کشنده هر قبیله اى از مشرکان است.
– «الا انه الغراف من البحرالعمیق ».
آگاه باشید که او نهرى خروشان از اقیانوسى بیکران است.
-…آگاه باشید که او یاور دین خداى تبارک و تعالى است.
-…آگاه باشید که او هر دانشمندى را به دانش وهر نادانى را به نادانى مى شناسد.
-…آگاه باشید که او برگزیده و انتخاب شده خداوند است.
-…آگاه باشید که اووارث هر دانش و دربرگیرنده آن است.
-…آگاه باشید که او آنچه بگوید از پروردگارش مى گوید و هشداردهنده به امر ایمان است.
-…آگاه باشید که او رشید و کامل و نیرومند و متین است.
-…آگاه باشید که فرمانروایى جهان هستى به او واگذار شده است.
-…آگاه باشید که هر کس از (پیامبران و امامان) پیش از او، نوید آمدنش را داده اند.
-…آگاه باشید که او تنها حجت بازمانده خداوند است، بعد از او حجتى نیست، حقى جز با او و نورى جز در پیش اونیست.
-… آگاه باشید که احدى بر او چیره نیست و کسى او را شکست ندهد .
-…آگاه باشید که او ولى خدا در روى زمین، و داور او در میان مردم و امین او در آشکار و نهان است.
بحار الانوار، ج ۳۷، صص ۲۱۳ – ۲۱۱.
«گروه پژوهشى موعود»

ماهنامه موعود ـ شماره۳

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :