رضا اسکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان ، آن را به خان تالش تحویل داد.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :