این رنگ، مناسب ترین و بهترین رنگ براى تقویت نور دیدگان است، …
عقیق:در رنگ آسمان و حکمت و صواب تدبیر آن بنگر. این رنگ، مناسب ترین و بهترین رنگ براى تقویت نور دیدگان است، حتى پزشکان به کسى که دیدگانش آسیب دیده سفارش مى‏ کنند که همواره در رنگ سبز مایل به تیره بنگرد. برخى از طبیبان حاذق به کسى که در بینایى او ضعفى به هم رسیده سفارش مى‏ کنند که در ظرف سبزى که آکنده از آب باشد بنگرد.


بنگر که خداوند جلّ و علا چگونه آسمان را در این رنگ آفرید تا دیدگان را برباید و از دیدن همیشگى آن ضعفى در چشم پدید نیاید؟ پس آنچه را که حکیمان و دانایان با آزمایش و تجربه فراوان به آن رسیده‏ اند، در کار آفرینش وجود دارد تا اهل عبرت درس گیرند و ملحدان بیندیشند. خداى اینان را بکشد از جانب حق به کدام سوى مى‏ گریزند؟۱

پی نوشت ها:

۱-سوره توبه، آیه ۳۰.
۲-شگفتیهاى آفرینش (ترجمه توحید مفضل)،ص۱۱۸.

منبع:افکار نیوز

این خبر را به اشتراک بگذارید :