“زمانی مصاحبه گری از معلم صداقت و صمیمیت دکتر علی شریعتی پرسید :


به نظر شما چه لباسی را به زن امروز بپوشانیم ؟
دکتر علی شریعتی در جواب گفتند : نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید .
فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست”

این خبر را به اشتراک بگذارید :