استادی تعریف می کرد که روزی با یک وهابی بحثم شد.
بعد از چند دقیقه از من پرسید شما شیعه هستی یا سنی ؟
گفتم:سنی
گفت:ایرانی و سنی ؟
*بله
بگو خلفای بعد از پیغمبر کیا هستند؟
*ابوبکر صدیق
احسنت . بعدش ؟
*عمر
احسنت. بعدش ؟
*سیدنا علی (ع)
پس عثمان چی شد؟
*عثمان را مردم از خلافت خلع کردند.
به مردم چه ربط دارد که خلیفه را برکنار کنند؟
*به مردم چه ربط دارد که خلیفه تعیین کنند؟
تو رافضی هستی !

پرچم های سیاه شرق

این خبر را به اشتراک بگذارید :