«محمد-ر» اکنون از کشور گریخته و در خدمت بی بی سی انگلیس و سایت روزنت فعالیت می کند. وی که با روزنامه های هموطن، شرق و کارگزاران و سرانجام فرهیختگان (بعضا به عنوان دبیر سرویس) همکاری داشت، ضمن اذعان به حضور در فتنه گری عاشورای ۸۸، درباره روزنامه فرهیختگان تاکید می کند: جاسبی این روزنامه را اوان انتخابات راه انداخت تا مگر دولت رسمی شود و خیری ببیند. از بد حادثه اینجا به پناه آمده بودیم ]شرق و کارگزاران در توقیف بودند[. سفسطه پریشان خبرنگاران ]زنجیره ای[ که از پس این همه سال توقیف، هنوز مانده بودند.
شایان ذکر است در روزنامه زنجیره ای فرهیختگان که با سوءاستفاده از بیت المال و در اقدامی غیرقانونی راه اندازی شد، عناصر فتنه گر دیگری نیز همکاری داشتند که از جمله محمدرضا نوربخش (سردبیر) و احسان مهرابی (خبرنگار پارلمانی آن) و وحید پوراستاد به خاطر نقش آفرینی در فتنه و آشوب سال گذشته بازداشت شدند. همچنین سایت ضدانقلابی جمهوریت نیز از سوی مهدی هاشمی (متهم فراری و سرگردان میان لندن و دوبی!) و با اموال بی حساب و کتاب دانشگاه آزاد راه اندازی شد که در تدارک فتنه سال گذشته به عنوان بازوی مهدی هاشمی و طیفی از عناصر لندن نشین عمل می کرد و در زمینه القای تقلب و دعوت به اغتشاش و راهنمایی آشوب طلبان نقش آفرینی می کرد. با وجود متواری شدن متهم اصلی در پرونده سایت جمهوریت، مدیر و سردبیر آن (حمزه کرمی و مسعود باستانی) بازداشت شدند و به برخی پولشویی های میلیاردی و… اعتراف کردند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که پیوند ریشه داری میان برخی عناصر فتنه گر در تهران با سفارت انگلیس و شبکه بی بی سی و نیز حلقه لندن (جرس) برقرار شده و براساس برخی قرائن و اسناد، همین حلقه به روزرسانی شماری از سایت های ظاهرا داخلی (نظیر کلمه، نوروز و امروز) را برعهده گرفته است.
در راستای همین پیوند بود که حلقه لندن تلاش گسترده ای را برای زیر سؤال بردن اعترافات مستند حمزه کرمی و مسعود باستانی به کار برد تا شاید بخشی از رسوایی های مالی و سیاسی را بپوشاند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :