«عشق، سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم

هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم »

کشتی ام بی ناخدا دارد به دریا می رود

وقت طوفان است بسم الله الرحمن الرحیم

ختم قرآنِ تو جای «ناس» گویا با «حدید»

رو به پایان است بسم الله الرحمن الرحیم…

دست من بسته ست، جای من رجز خوان می شوی

کوچه، میدان است بسم الله الرحمن الرحیم

نقطه‌‌ی «باء» بوده ام چون تکیه گاهم بوده ای

بی تو لرزان است بسم الله الرحمن الرحیم

کیست آتش دارد و از قعرِ آتش می رسد؟

جن، نه! شیطان است بسم الله الرحمن الرحیم

رفته ام از حال، این «اَمَّن یُجیب» و ناله هم –

مال «سلمان» است بسم الله الرحمن الرحیم…

«قدر» می خوانم و می دانم که از نامحرمان

«قدر» پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم…

آب را از سلسبیل آورده ام «اسماء»! بریز

غسل باران است بسم الله الرحمن الرحیم

این خبر را به اشتراک بگذارید :