اگر با چشم باز بخوابی

و با چشم بسته خوابت را نقاشی کنی

و اگر با زنبور حرف بزنی

و اگر سیب را با یک کرم قسمت کنی

و گاهگاهی مگس را به خانه بخوانی

و اگر تابستانت را بفروشی

و لبخند یتیم را بخری

و اگر با خودت نماز را به جماعت بخوانی

و همیشه حضور فرشته را احساس کنی

و اگر به گل فروش سر چهارراه بلیت سینما بدهی

و اگر مسیرت را دور کنی تا با یک پیرزن حرف بزنی

و اگر گام هایت را بشماری و در پنج و ده هپ بگویی

و به خنده ی دیگران بخندی؛

آن وقت شاید عاشق شده باشی…

این خبر را به اشتراک بگذارید :