نوشته اند که معراج مومن است نماز
اگر چه مومنم اما نمی کنم پرواز

دوباره شب شد و خمیازه بعد سوره ی حمد

دوباره جمله ی تکراری قنوت نماز

دوباره فکر بدهکاری و طلبکاری

درست لحظه ی رفتن به سجده آمد باز

به فکر شصت و سه موضوع پرت افتادم

مثال می زنم از نان روغنی تا غاز

رکوع رکعت آخر که کاش می دیدی

شک میان دو و پنج و هشت شد آغاز

کشِش ندارم و دیگر کشَش نخواهم داد

و بهتر است تمامش کنیم با ایجاز…!

این خبر را به اشتراک بگذارید :