ای که هستی از گرانی ها دَمَر از جهان لذّت ببر !

گرگران شد گوشت یاقند وشکر از جهان لذّت ببر !

پول می گیرند از باد هوا ! بعدازاین درروستا !

پس تنفّس کن عزیزم بیشتر ! از جهان لذّت ببر !

 

پوستت گر کنده شد شاکی مشو ! سوی دبّاغی برو !

ای که هستی رفتگر یا برزگر ! از جهان لذّ ت ببر !

 

ما که اهل عشق و حال و گردشیم ! دست خالی هم خوشیم !

ای کسی که ما ند ه ای در لای در ! از جهان لذّت ببر !

 

گفت روزی با پدر «اصغر خطر»: ای همیشه کله خر !

ترک اخلاقِ سگی کن چون پسر! از جهان لذّت ببر » !

 

در خیابان گر تو دیدی «پورشه » می رود چون فشفشه !

کیف کن از دید نش ای رهگذر ! از جهان لذّت ببر !

 

تو شبیه طعمه ای ای بینوا می گریزی هی کجا ؟

مرگ می گیرد تو راچون شیر نر از جهان لذّت ببر !

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :