یک نفر دارد تَه ِ انبار شاعر می شود
ضمن ِ دل دادن به یک آچار شاعر می شود
یک نفر هم مثل ِ من در حال ِ رفتن روی ِ سِن
موقع ِ سوت و کف ِ حضّار، شاعر می شود
در خصوص ِ مولوی بعضی ادیبان گفته اند:
« او پس از یک عالمه اِصرار ، شاعر می شود »
چون که می داند ندارد آب و نانی شاعری!
عاقبت هم از سر ِ اجبار شاعر می شود
داخل ِ ایران اگر تعطیل گردد سینما
احتمالاً بعد از آن گلزار شاعر می شود
بی سحر هر کس بگیرد روزه در ماه ِ صیام
نیم ساعت مانده تا افطار، شاعر می شود
از مسیحایی دم ِ برخی پرستاران ِ ما
در اتاق ِ آی سی یو بیمار شاعر می شود
صد عوارض هست در بیکاری ِ نسل ِ جوان
اوّلیش این: آدم ِ بیکار شاعر می شود
روزگاری از محبّت خار ها گل می شدند
تازگی ها از محبّت، خار شاعر می شود
ناشری که تا کنون یک بیت از او نشنیده ایم.
موقع ِ چاپ ِ همین اشعار، شاعر می شود
شعر ِ من یک وِرد ِ جادویی ست! می بینید که!؟
هر کسی آن را کند تکرار، شاعر می شود!
هیچ کاری نیست آسان تر ز ِ شاعر ساختن
بعد ِ “شا” یک دانه “عِر” بگذار، “شاعر” می شود
کلّه ی یک غیر ِ شاعر را فرو کن زیر ِ آب
وِل نکن! تا هفتصد بشمار! شاعر می شود

این خبر را به اشتراک بگذارید :