دانلود کاملترین آموزش وضو گرفتن، بصورت فیلم که در ۸ بخش کلیه مسائل وضو را بررسی میکند. دیدن این فیلم حتی به کسانی که بطور کامل مسائل مربوط به وضو را میدانند، نیز توصیه میشود .
وضو گرفتن شهید همت
مقدمه و کلیات وضو
ابتدا نیت و سپس شستشوی صورت
شستشوی دست های راست و چپ
کشیدن مسح سر و مسح پای راست و چپ
شرایط وضو
وضوی ارتماسی
وضو گرفتن در هنگام داشتن زخم و یا جایی از بدن که آب برای آن ضرر دارد (وضوی جبیره)
و در آخر مبطلات وضو

مقدمه و کلیات وضو گرفتن

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png ابتدا نیت و سپس شستشوی صورت

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png شستشوی دست های راست و چپ

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png کشیدن مسح سر و مسح پای راست و چپ

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png شرایط وضو

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png وضوی ارتماسی

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png طریقه وضو گرفتن جبیره در هنگام داشتن زخم و یا جایی از بدن که آب برای آن ضرر دارد (وضوی جبیره)

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png در آخر مبطلات وضو

این خبر را به اشتراک بگذارید :