کاملترین مجموعه تصویری آموزش طریقه نماز خواندن. این مجموعه شامل ۱۶ فیلم میباشد با کیفیت مناسب است.
آموزش نماز:
مقدمات نماز، بحث طهارت در نماز، احکام پوشش در هنگام نماز (حداقل پوشش)، احکام پوشش ۲ (لباس،حجاب، نگاه)، وقت نماز های پنج گانه، قبله و احکامش، شرایط مکان نمازگزار (پاک، بدون حرکت، مسطح، مباح و..)، احکام خاص مسجد، اذان و اقامه نماز، واجبات نماز (ارکان نماز)، نیت کردن در نماز و قیام (تکبیره الاحرام)، قرائت نماز (حمد و سوره، تسبیحات اربعه)، آموزش و احکام رکوع، آموزش و احکام سجده، احکام تشهد و سلام، ترتیب و موالات در نماز، قنوت و تعقیبات نماز، موارد سجده سهو، مبطلات نماز و در آخر شکیات نماز.مقدمات نماز

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png بحث طهارت در نماز

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png احکام پوشش در هنگام نماز (حداقل پوشش)

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png احکام پوشش ۲ (لباس،حجاب، نگاه)

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png وقت نماز های پنج گانه

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png قبله و احکامش

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png شرایط مکان نمازگزار (پاک، بدون حرکت، مسطح، مباح و..)

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png احکام خاص مسجد

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png اذان و اقامه نماز

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png واجبات نماز (ارکان و غیر آن)

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png نیت کردن در نماز و قیام (تکبیره الاحرام)

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png قرائت نماز (حمد و سوره، تسبیحات اربعه)

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png آموزش و احکام رکوع

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png آموزش و احکام سجده

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png احکام تشهد و سلام

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png ترتیب و موالات در نماز

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png قنوت و تعقیبات نماز

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png موارد سجده سهو

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png مبطلات نماز

http://d.takdid.com/sowti/sokhanrani/Motahari/MP3-Tag-icon.png شکیات نماز

این خبر را به اشتراک بگذارید :