اثری ازاستادصالحی

برای دانلود روی گزینه ها کلیک نمایید

۱  .   ضرورت کار فرهنگی

۲  .   شناخت مربیان

۳  .   شناخت فضای کلاس

۴  .   انواع القاء

۵  .   روش تدریس

۶  .   آموزش بازی با جدول ها

۷  .  آموزش خط فانتزی

۸  .  آموزش بازی با ترکیب حروف

۹  .   آموزش بازی با کلمات

۱۰  .  آموزش بازی با کارت ها

این خبر را به اشتراک بگذارید :