مجموعه روشهای سوالات هنری احکام
مسائل تلگرافی

.۱ با کدام دست باید به سر مسح بکشیم؟
.۲ در کجای نماز میتوان به فارسی دعا کرد؟
.۳ کسی که از دستش خون می آید و قطع نمی شود، برای وضو گرفتن چه وظیفه ای دارد؟
.۴ اگر معلوم شود که وضویش با آب نجس بوده، چه وظیفه ای دارد؟
.۵ اگر خواندن نماز مغرب و عشا از نیمه شب بگذرد، باید آن رابه چه نیتی خواند؟
.۶ اگر بعد از نماز معلوم شد که امام جماعت کافر بوده،وظیفه اقتداکنندگان چیست؟
.۷ اگر نمازگزار جهت قبله را نداند چه وظیفه ایدارد؟
.۸ اگر بعد از نماز معلوم شود که نمازگزار از قبله منحرف بوده، وظیفه او چیست؟
.۹ اگر لباسی آستر دارد و خون به هر دو طرف آن نفوذ کرده، برای نماز چه باید کرد؟

پاسخنامه احکام مسائل تلگرافی
:۱با هر دست که بخواهیم
:۲قنوت.
:۳اگررسیدن آب به آن ضرر دارد وضوی جبیره بگیرد والا وضوی ارتماسی بگیرد.
:۴باطلاست.
:۵ما فی الذمه.
:۶نمازی که خوانده اند درست است.
:۷بهچهار طرف بخواند.
:۸اگر مقدار کم باشد مانعی ندارد، ولی اگر انحراف در حدپشت به قبله باشد، باید دوباره نماز بخواند.
:۹اگر مجموع خون در لباس و آستربیشتر از درهم (۲ریالی) باشد، نماز باطل است

این خبر را به اشتراک بگذارید :