ـــ  آموزش قرآن کریم ویژه پیش دبستانی (سطح ۱)

ـــ  آموزش قرآن‌کریم ویژه پیش دبستانی (سطح ۲)

ـــ  آموزش قرائت قرآن کریم (سطح۱) «روخوانی قرآن»

ـــ  آموزش قرائت قرآن کریم (سطح۲) «روانخوانی قرآن و صحت قرائت نماز»

ـــ  آموزش قرائت قرآن کریم (سطح ۳) «آموزش تجوید مقدماتی و صوت و لحن پایه»

ـــ  آموزش قرائت قرآن کریم (سطح ۴) «آموزش تجوید تکمیلی و صوت و لحن پیشرفته»

ـــ  آموزش قرائت قرآن‌کریم (سطح ۵) طرح ارتقاء

ـــ  آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح۱)

ـــ  آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح۲)

ـــ  آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح۳)

ـــ  آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح۴)

ـــ  آموزش ترجمه و تفسیر جزء پانزدهم قرآن کریم «نسیم حیات ۱۵»

ـــ  آموزش حفظ قرآن کریم (سطح۱) حفظ ۲۶ سوره آخر قرآن‌کریم

ـــ  آموزش حفظ قرآن‌کریم (سطح۲) حفظ جزء سی‌ام قرآن‌کریم

ـــ  تربیت معلّم قرآنِ پیش دبستانی

ـــ  آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

ـــ  تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

ـــ  تربیت معلم تجوید قرآن کریم

ـــ  تربیت معلم صوت و لحن قرآن کریم

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :