۱-کدام گزینه عبارت را کامل می کند«فان عدت فعدعلی…….».
الف:بالرحمه     ب:بالحکمه      ج:بالمغفره      د: بالندامه
۲-نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان ، دانا و با تجربه باعث………می شود و ……. به دنبال دارد.
الف: حسرت /پشتیبانی    ب: نگرانی/ جهل   ج:غفلت/ عقوبت      د: پشیمانی/ ناراحتی
۳-……… دری از درهای بهشت است.
الف: ستایش خدا     ب: جهاد در راه خدا     ج: مسولیت پذیری      د: حفظ آبروی مومن
۴- گزینه مناسب را انتخاب کنید.« الحمد لله الذی لا یبلغ………».
الف:مدحته القائلون    ب: نعماءه العادون    ج: حقه المجتهدون       د:حمده الشاکرون
۵-هر کس تن به سستی دهد ……… .
الف: به بیماری مهلک مبتلا می شود.      ب: عظمت خدا را انکار کرده است
ج:دوستی را به نابودی کشانده است.       د: حقوق را پایمال کند.
۶-همانا…….. چون نقطه ای سفید بر قلب نقش می بندد.
الف: ایمان       ب: صداقت      ج: بی نیازی        د: اعتقاد به خدا
۷- چه عاملی باعث بازگشتن مردم به راه راست و ترسیدن آنها از آتش سوزان می شود؟
الف: فکر کردن در عظمت خدا                    ب: اندیشیدن بر بزرگی نعمت های خدا
ج: شنیدن و عمل به سخنان حکیمان و دانشمندان              د: گزینه های الف و ب
۸-هنگامی که ……..به ….. زیان رسانندآنها را ترک گویید.
الف: دشمنان ، دوستان      ب: کافران،مومنین     ج: نافله ها، فرائض    د:واجبات، نافله ها
۹-برترین بی نیازی ………. است.
الف: مأیوس بودن از احساس دیگران               ب: شکر گزاری برداشته ها
ج: چشم پوشی از آنچه در دست مردم  است . د: انفاق از آنچه روزی شما قرار داده شده
۱۰- اگر وعده عذابی هم در کار نبود باید خداوند را به خاطر …….. نافرمانی نکنیم.
الف: فرستادن رسولان و فرستادگانش             ب: سپاسگزاری از نعمت هایش
ج: انجام واجباتش                      د: سلامتی وروزی که به بندگانش عطا فرموده است.
۱۱- خداوند متعال روزی فقرا را در ……… قرار داده است.
الف: اموال سرمایه داران                        ب: ابرازبی نیازی از دیگران
ج:روزی ثروتمندان                             د: تلاش و کوشش جهت طلب روزی
۱۲-خداوند از توانگران درباره چه موردی خواهد پرسید؟
الف: فقر فقرا           ب: فقر گرسنگان       ج: گرسنگی فقرا     د: گرسنگی گرسنگان
۱۳- طبق حکمت ۳۴۳ هر کس در گرو……. است.
الف: کردار خویش       ب: نیت اعمال خویش      ج: باطن خویش       د: گفتار خویش
۱۴- …….. چون یخی جامد است و …… آن را قطره قطره آب می کند.
الف:باطن انسان، سخن گفتن   ب: آبرو، تقاضا     ج: علم و جهل           د: عقل / حسد
۱۵-ستودن بیش از اندازه …….و کمتراز آن….. است.
الف: فساد،حقارت       ب: چاپلوسی/حسادت      ج: ریاکاری،خساست     د:بی عدالتی، ظلم
۱۶- الاقاویل……. والسرائر……. .
الف: رهینه، مستوره     ب: ملق، محتمل      ج: محفوظه،مبلوه        د: اربعه، مستعمل
۱۷-هرکس ظلم و ستمی را مشاهده کند در صورتی سلامت را اختیار کرده است که:……
الف: تنها نظاره گر باشد                         ب: تنها به آن عمل کند
ج: تنها آن رامنکر شود.                        د: تنها به قلبش آن را انکار کند.
۱۸- کدامیک جزء ستون دین و دنیا نیست؟
الف:فقیری که دنیای خود را به آخرتش نفروشد          ب: عالمی که به علمش عمل کند
ج: جاهلی که از آموختن سرباز نزند                    د: بخشنده ای که در بخشش بخل نورزد.
۱۹-پاکدامنی زیور…… و شکر گزاری زیور…… است.
الف: تهیدستی ، بی نیازی      ب: عفت ، ثروت     ج: عقل ، ایمان       د: قناعت ، انفاق
۲۰- چگونه خداوند با فراوانی انسان ها به حسابشان میرسد؟
الف: آن چنان که با فراوانی انسان ها روزیشان می دهد.
ب: آن چنان که با فراوانی انسان ها معیشت آنان را تأمین می کند .
ج: آن چنان که با فراوانی انسان ها سلامتی و انواع بیماری ها را بر آن مقدر می کند.
د: آن چنان که با فراوانی انسان ها به آنها زندگی می بخشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :