به گزارش “الف”، ماه گذشته جان ساورز رییس MI6 در تشریح برنامه های غرب علیه برنامه هسته ایران گفته بود: فعالیت های دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به تجهیزات هسته ای ایران کافی نیست.

وی اضافه کرده بود، عملیات اطلاعاتی امنیتی برای توقف فعالیت های هسته ای حیاتی است و توقف این فعالیت ها به صرف هسته فعالیت دیپلماتیک امکان پذیر نیست.

روزنامه دیلی تلگراف، اظهارات ساورز را در آستانه مذاکرات هسته ای ایران و غرب مهم دانسته بود.

مقامات غربی در مذاکره با ایران بر استراتژی دو مسیره مبتنی بر فشار و مذاکره تاکید کرده بودند. به نظر می رسد اهرم فشار مبتنی بر عملیات اطلاعاتی امنیتی پیشاپیش آغاز شده است.

نام دکتر فریدون عباسی نیز در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل نیز به عنوان یکی از افراد مرتبط با فعالیتهای هسته‌ای ایران ذکر شده و مشخص است که از مدتها قبل، برای حذف فیزیکی وی برنامه‌ریزی شده است