وی تحصیلات خود را در زمینه‌های ادبیات فارسی و علوم مختلف نزد معلمین خصوصی فراگرفت و در نظم و نثر صاحب نظر گردید. در سال ۱۲۸۸ق در زمان حیات پدرش، ملقب به ” صاحب جمع“ بود و سپس ملقب به ” امین‌الملک“ شد و پس از فوت پدر، مشاغل و مناصب او را عهده‌دار گردید. در سال ۱۳۰۰ق با سمت وزیراعظم کارهای وزارت دربار و داخله به او محول شد و از آن پس ملقب به ”امین‌السلطان“ شد. امین‌السلطان جوان هنگام صدارت میرزا یوسف مستوفی‌الممالک کارهای صدارت را نیز در دست داشت و پس از فوت نامبرده، امین‌السلطان صدراعظم ناصرالدین شاه شد و تمام امور سیاسی و اداره کشور را در دست گرفت.


علی‌اصغر خان امین‌السلطان


در سال ۱۳۰۶ق امین‌السلطان مقدمات سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا را فراهم ساخت و وی را همراهی کرد و در این سفر بود که امین‌السلطان در اعطای ” امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران“ به ماژور تالبوت نقش مهمی را ایفا کرد، هر چند اجرای این امتیاز با مخالفت علما و مردم روبه رو گردید و ملغی شد. امین‌السلطان در مدت وزیراعظمیش در دوره ناصری غیر از امتیاز انحصار دخانیات ایران، امتیازات متعددی به بیگانگان داد از جمله: ” قرارداد لاتاری“، ” امتیاز کشتیرانی در رود کارون“، ” تأسیس بانک شاهی“ و ” استخراج معادن“ را به انگلیس داد که تفصیل این امتیازات در این مجمل نمی‌گنجد.